ورود کاربران

اخبار

اطلاعیه ها و آزمون ها

مصاحبه، آزمون علمی و عملی پرستاران خانم جهت حج تمتع 1397 در مورخ 1397/03/29روز سه شنبه
تاریخ انتشار از: 1397/03/29
تاریخ انتشار تا: 1397/04/01
مصاحبه، آزمون علمی و عملی پرستاران مرد جهت حج تمتع 1397 در مورخ 1397/03/30روز چهار شنبه
تاریخ انتشار از: 1397/03/30
تاریخ انتشار تا: 1397/03/30